ADATKEZELÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelési tájékoztatóban megtalál minden információt arról, hogy a számunkra megadott adatait ki és mire használhatja fel. Azt akarjuk, hogy mielőtt igénybe venné a szolgáltatásainkat, pontosan tudja és értse, hogy mi történik a ránk bízott adataival és milyen döntései, jogai vannak ezzel kapcsolatban. Jogszabályok is köteleznek minket erre, azonban szerintünk az még fontosabb, hogy mindkettőnknek az a legjobb, ha Ön is tájékozott.

Amennyiben a tájékoztató elolvasása után további kérdése merülne fel, írja meg nekünk az iroda@gordonta.hu e-mailcímre!

 

 

Tartalomjegyzék

1    BEVEZETÉS

2    FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

3    A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK A GDPR RENDELET ALAPJÁN

4    ADATKEZELÉSEK, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1     WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSE

4.2     FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG

4.3     HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

4.4     PANASZKEZELÉS

4.5     IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

4.6     CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

5    KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

5.1     COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

5.2     GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

5.3     A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

5.4     FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDAL

5.5     ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

6    AZ ÉRINTETTEK JOGAI

7    AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

8    PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

9    VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

 

1        BEVEZETÉS

A Gordon & T.A. Kft. (székhely: 1037 Budapest, Toboz utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-732084; adószám: 13376244-2-41; felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/003191; felnőttképzési engedélyszám: E-001133/2015) (a továbbiakban: adatkezelő) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) jogforrásban foglaltakkal összhangban teszi közzé az alábbi Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztatót, melyet önmagára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató a Gordon & T.A. Kft. adatkezelését és adatszolgáltatási tevékenységét szabályozza, különös tekintettel a https://gordonta.hu domainnéven elérhető weboldal és az ehhez kapcsolódó aloldalakra tekintettel is.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi webhelyen:

https://gordonta.hu/adatkezelesi-es-adatszolgaltatasi-tajekoztato/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Gordon & T.A. Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Toboz utca 1.

Levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9.

E-mail: iroda@gordonta.hu

Telefon: +36-30/983-1023

ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Víziné Kubicsek Beáta

Levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9.

E-mail: iroda@gordonta.hu

Telefon: +36-30/983-1023

 

2        FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen fogalommeghatározások a GDPR rendeletből kerültek átemelésre.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 9. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3        A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK A GDPR RENDELET ALAPJÁN

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

4        ADATKEZELÉSEK, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1        WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSE

 

4.1.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja
felhasználónév* azonosítás
jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos beléptetés
elektronikus levelezési cím* kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
név (vezeték- és keresztnév) kapcsolatfelvétel, megrendelés esetén a szerződéses dokumentumok szabályszerű kitöltése
számlázási név, cím szerződéses dokumentumok szabályszerű kitöltése, számlázás, követeléskezelés
postázási név és levelezési cím dokumentumok és megrendelt termékek postai küldeményként történő továbbítása
regisztráció/megrendelés időpontja technikai művelet
regisztráció/megrendelés időpontjában használt IP-cím technikai művelet

* nem szükségszerű, hogy személyes adatot tartalmazzon

 

4.1.2. Az érintettek köre: A https://gordonta.hu weboldalon regisztrált/megrendelő valamennyi érintett.

4.1.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR rendelet 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. A törlés alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat, valamint a felnőttképzési szerződéshez kapcsolódó adatok, mivel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése alapján az adatőrzési kötelezettség a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig terjed.

4.1.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

4.1.5. Az adatkezelés jogalapja:

4.1.5.1. a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

4.1.5.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdései.

4.1.5.3. Számla kiállítása esetén a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4.1.5.4. Felnőttképzési szerződés megkötése esetén a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4.1.6. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges;
 • Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni és teljesíteni.

 

4.2        FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG

4.2.1. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások egy része a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) hatálya alá tartozik. Ezzel összefüggésben az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

 • teljes név;
 • születési név;
 • anyja neve;
 • születési hely, idő;
 • oktatási azonosító szám;
 • lakcím;
 • legmagasabb iskolai végzettség;
 • elektronikus levelezési cím;
 • képzéssel összefüggő adatok, melyek az érintett
  • legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével;
  • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével;
  • a képzés során történő értékelésével és minősítésével;
  • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Az adatkezelés célja: az Fktv. hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás, az Fktv. hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés, „garanciális ügyintézés”, új képzési ajánlatok megküldése, valamint előbbiekkel összefüggésben az Fktv-nek való megfelelés.

4.2.2. Az érintettek köre: az Fktv. hatálya alá tartozó programokra jelentkezők, illetve ezen programok résztvevői.

4.2.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Fktv. 21. § (5) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napja.

4.2.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Az adatok az Fktv. 15. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Felnőttképzés Államigazgatási Szerv részére kerülnek továbbításra (lásd bővebben a 4.5.2. fejezetben).

4.2.5. Az adatkezelés jogalapja:

4.2.5.1. a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

4.2.5.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdései.

4.2.5.3. Számla kiállítása esetén a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4.2.5.4. Felnőttképzési szerződés megkötése esetén a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4.2.6. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges;
 • Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy jelentkezését regisztrálni tudjuk és az Fktv. hatálya alá tartozó képzéseinken részt vegyen;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és fogadni.

 

4.3        HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

4.3.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ában foglaltak értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Továbbá a felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet.

4.3.2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja
név azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
elektronikus levelezési cím azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
feliratkozás időpontja technikai művelet végrehajtása
feliratkozás időpontjában használt IP cím technikai művelet végrehajtása

 

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

4.3.3. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

4.3.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.3.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.3.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

4.3.7. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul;
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

4.4        PANASZKEZELÉS

4.4.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja
teljes név azonosítás, kapcsolattartás
levelezési cím kapcsolattartás
elektronikus levelezési cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
számlázási név azonosítás, minőségi kifogás, panasz kezelése
számlázási cím azonosítás, minőségi kifogás, panasz kezelése

 

4.4.2. Az érintettek köre: A Gordon & T.A. Kft. szolgáltatásait igénybe vevő és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

4.4.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a panaszról, kifogásról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig kell megőrizni.

4.4.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.4.5. Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

4.4.6. Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul;
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése;
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

4.5        IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

4.5.1. Szállítás

4.5.1.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó dokumentumok kiszállítása.

4.5.1.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

4.5.1.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4.5.1.4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

4.5.1.5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék, illetve szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó dokumentumok házhoz szállítása.

4.5.1.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig.

4.5.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

 

4.5.2. Tárhelyszolgáltató

4.5.2.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

4.5.2.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

 • név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
 • e-mail: support@tarhely.eu

4.5.2.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.5.2.4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

4.5.2.5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

4.5.2.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig.

4.5.2.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

4.5.3. Megrendelés, számlázás

4.5.3.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: megrendeléskezelés, számlázás

4.5.3.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

4.5.3.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

4.5.3.4. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

4.5.3.5. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munka elvégzése, valamint a jogszabályi előírások alapján számla kiállítása.

4.5.3.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR rendelet 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. A törlés alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

4.5.3.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdései.

 

4.5.4. Megrendelés, számlázás

4.5.4.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: megrendeléskezelés, számlázás

4.5.4.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • név: BUSINESS SOLUTIONS HUNGARY Kft.
 • cím: 1147 Budapest, Szentes utca 39. fszt. 3.
 • levelezési cím: 1147 Budapest, Szentes utca 39. fszt. 3.
 • e-mail: info@bshungary.hu

4.5.4.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

4.5.4.4. Az érintettek köre: A Gordon & T.A. Kft szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi érintett.

4.5.4.5. Az adatkezelés célja: A hatályos jogszabályi előírások alapján számviteli feladatok ellátása.

4.5.4.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségével összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a bizonylat keletkezését követő nyolcadik év utolsó napja.

4.5.4.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdései.

 

4.5.5. Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet) küldése

4.5.5.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.

4.5.5.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

4.5.5.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

4.5.5.4. Az érintettek köre: A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett.

4.5.5.5. Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése.

4.5.5.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.5.5.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

4.5.6. További adatfeldolgozók a szolgáltatások ellátásában

A Gordon & T.A. Kft. az általa nyújtott szolgáltatásokhoz (felnőttképzés, coaching, workshop) esetenként alvállalkozót vesz igénybe. Alvállalkozóink minden esetben titoktartási nyilatkozatot tesznek, mely kiterjed a szolgáltatást igénybe vevők személyes adataira és az általuk átadott információkra is.

4.5.6.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: képzések, coachingülések, workshopok megtartása.

4.5.6.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • a konkrét esetre vonatkozó további információért forduljon hozzánk az iroda@gordonta.hu e-mailcímen.

4.5.6.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

4.5.6.4. Az érintettek köre: a Gordon & T.A. Kft. szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi érintett.

4.5.6.5. Az adatkezelés célja: felnőttképzések, coachingülések, workshopok megvalósítása.

4.5.6.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a szolgáltatás befejezéséig tart.

4.5.6.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

4.6        CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

 

4.6.1. Felnőttképzés

Az Fktv. 15. §-a alapján a felnőttképző a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján

 1. a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek
 2. b) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának ellenőrzését biztosítja, és az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát központi kormányzati szolgáltatási busz használatával átadja,
 3. c) az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. § l) pontjában meghatározott adatát átadja vagy
 4. d) a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az Onytv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat

térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára.

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, a megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

4.6.1.1. Címzett által ellátott tevékenység: az Fktv. szerinti bejelentés- vagy engedélyköteles képzések adminisztrációja, tanúsítvány kiállítása, felnőttképzési tevékenység ellenőrzése, pályakövetési rendszer működtetése

4.6.1.2. Címzett megnevezése és elérhetősége:

4.6.1.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a 4.2.1. pontban felsorolt adatok.

4.6.1.4. Az érintettek köre: az Fktv. hatálya alá tartozó programok résztvevői.

4.6.1.5. Az adatkezelés célja: az Fktv. előírásainak való megfelelés, a felnőttképzési tevékenység adminisztrációja.

4.6.1.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Fktv. 20. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba vételtől számított ötvenedik év utolsó napja.

4.6.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

5        KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

5.1        COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

5.1.1. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

5.1.2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

5.1.3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5.1.4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

5.1.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

5.1.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

5.1.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

5.1.8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

5.1.9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

5.2        A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

5.2.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

5.2.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

5.2.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

5.2.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

5.3        FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDAL

5.3.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

5.3.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a Gordon & T.A. Kft. közösségi profilját.

5.3.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5.3.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.3.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon.

 

5.4        ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5.4.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldal stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.4.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével törli.

5.4.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5.4.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.4.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6        AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

III. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

VII. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VIII. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben fenti jogaival élni kíván, kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be:

 • postai úton a 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. címen,
 • elektronikus úton az iroda@gordonta.hu e-mailcímre, vagy
 • telefonon a +36-30/983-1023 telefonszámon.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fentiek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7        AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

8        PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • hatóság megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • telefon: +36-30/683-5969 vagy +36-30/549-6838
 • fax: +36-1/391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9        VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 

Hatálybalépés dátuma: 2022. február 22.

Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!