Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://gordonta.hu) és aldomainjein, valamint az iroda@gordonta.hu címre küldött elektronikus levélben létrejövő jogviszonyokra terjed ki.

 

Tartalomjegyzék

1    SZOLGÁLTATÓ ADATAI

2    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3    REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA

4    FELNŐTTKÉPZÉSEK

5    WORKSHOPOK, RENDEZVÉNYEK

6    MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

7    JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8    PANASZKEZELÉS RENDJE

9    ADATVÉDELEM

10   VEGYES RENDELKEZÉSEK

Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

 

 

1        SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Gordon & T.A. Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely: 1037 Budapest, Toboz utca 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-732084

Adószám: 13376244-2-41

Levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9.

E-mail: iroda@gordonta.hu

Telefon: +36-30/983-1023

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-001133/2015

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/003191

 

2        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendeletei, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2022. február 22. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Megrendelés/jelentkezés elküldése kizárólag a jelen ÁSZF kifejezett elfogadásával lehetséges.

2.4. A szolgáltatási/képzési díj vagy vételár mindig a szolgáltatás vagy termék mellett feltüntetett összeg, amely magyar forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azonban egyértelműen jelölésre kerül, amennyiben azt általános forgalmi adó terheli.

2.5. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások, termékek körének, árának változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt szolgáltatások, termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. Tilos a weboldalon megjelentetett tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3        REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA

3.1. Szolgáltató weboldalán bizonyos tartalmak kizárólag regisztráció után érhetők el, azonban a képzésekre és rendezvényekre történő jelentkezésnek és a termékek megrendelésének nem feltétele a regisztráció.

3.2. Ügyfél a weboldalon történő jelentkezésével, megrendelésével vagy regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3. Szolgáltató a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.4. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4        FELNŐTTKÉPZÉSEK

4.1. Szolgáltató az Fktv. hatálya alá tartozó képzéseket (továbbiakban: képzés) is szervez, amelyet az Fktv. rendelkezéseinek megfelelően bejelent a felnőttképzési államigazgatási szervnél. Szolgáltató a weboldalon keresztül lehetőséget biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokra történő közvetlen jelentkezésre.

4.2. A képzésre történő jelentkezés elektronikus úton a weboldalon keresztül vagy az iroda@gordonta.hu e-mailcímen keresztül leadott jelentkezéssel (megrendeléssel) lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.3. A https://gordonta.hu weboldalon történő jelentkezéshez nincs szükség regisztrált felhasználói fiók létrehozására.

4.4. A jelentkezést a https://gordonta.hu weboldal adott képzéshez tartozó aloldalán a „Jelentkezés” felületen lehet kezdeményezni a szükséges adatok megadásával. A jelentkezés során kötelezően megadandó adatok köre a következő:

 • Jelentkező vezetékneve
 • Jelentkező keresztneve
 • Jelentkező email címe
 • Jelentkező telefonszáma
 • Számlázási név
 • Számlázási cím (irányítószám, település, közterület, házszám)

Amennyiben a Jelentkező cégként vagy egyéni vállalkozóként veszi igénybe a szolgáltatást és ezt a jelentkezés során jelzi, úgy kötelezően megadandó adatok köre kiegészül a következővel:

 • Adószám (az adószám megadása csak és kizárólag cég esetén szükséges és kötelező)

4.5. A jelentkezés véglegesítése előtt az Ügyfélnek el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

4.6. A „Jelentkezem a képzésre” gomb használatával fejeződik be a művelet. Ügyfél a „Jelentkezem a képzésre” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

4.7. Amennyiben a jelentkezés véglegesítéshez szükséges adatok nem lettek teljes körűen kitöltve, a rendszer hiba üzenetet küld, melyben tájékoztatást ad a hiányzó adatok köréről.

4.8. Szolgáltató nem vizsgálja a megrendelő felületen megadott adatok valódiságát, helyességét, azokért teljes mértékben Ügyfél tartozik felelősséggel, Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.9. Amennyiben a jelentkezés véglegesítéséhez szükséges adatok teljes körűen megadásra kerültek, a rendszer egy automatikus válasz üzenetet küld a regisztráció során megadott e-mailcímre, a kiválasztott képzés megnevezésével, a regisztrációs díj (előleg) fizetéshez szükséges díjbekérő letöltési linkjével, valamint online képzések esetében a felnőttképzési adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatok megadására szolgáló felület linkjével (bővebben lásd 4.14. pont) az Ügyfél által a jelentkezéskor megadott e-mail címre. A visszaigazolás egyben előlegbekérőnek is minősül. Ha a megrendelés visszaigazolását az Ügyfél egy órán belül nem kapja meg, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-16 óra között a +36-30/983-1023-as telefonszámon, vagy a hét minden napján az iroda@gordonta.hu e-mail címen tud a jelentkezésének beérkezéséről érdeklődni. A beérkező elektronikus levelek megválaszolása munkaidőben történik.

4.10. A jelentkezést követően Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet legkésőbb a díjbekérőn jelzett időpontig, a képzés kezdete előtt köteles rendezni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy Ügyfél nem jogosult a képzésen való részvételre. Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal.

4.11. A 4.9. pontban tárgyalt regisztrációs díjon (előlegen) felül fennmaradó képzési díj rendezése Szolgáltató és Ügyfél egyeztetése szerinti ütemezésben valósul meg azzal, hogy a teljes képzési díj kiegyenlítése a képzés befejezését megelőzően esedékes. Szolgáltató az esedékes képzési díjról minden esetben díjbekérőt küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, mely a fizetési határidőt is tartalmazza.

4.12. A fizetés történhet átutalással, a Számlázz.hu felületén keresztül online fizetéssel (SimplePay) vagy előre történő egyeztetés esetén készpénzzel.

4.13. Szolgáltató késedelmes fizetés esetén a Ptk. előírásai alapján, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.

4.14. Ügyfélnek, Szolgáltató Fktv. szerinti nyilvántartási kötelezettségére tekintettel, az Fktv. 21.§. alapján az alábbi kötelezően megadandó adatait szükséges átadnia Szolgáltató részére (online képzés esetében az erre a célra szolgáló felületen, jelenléti képzés esetén a képzés kezdetén papír alapon):

 • Családi és utóneve
 • Születés családi és utóneve
 • Születési helye
 • Születési ideje
 • Anyja leánykori családi és utóneve
 • Lakcíme
 • Elektronikus levelezési címe
 • Oktatási azonosító (amennyiben már rendelkezik vele)
 • Legmagasabb iskolai végzettsége

Amennyiben Ügyfél az adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen nem vehet részt. Az előbbiekben felsorolásra került adatok az Fktv. 15.§-a alapján továbbításra kerülnek a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (FAR).

4.15. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi szerződéseket kössön az Ügyfelekkel. Amennyiben az adott megrendeléshez külön szerződéskötésre is sor kerül és az egyedi szerződésben rögzítettek és jelen ÁSZF között eltérés mutatkozik, úgy az egyedi szerződésben rögzítettek az irányadók. Az egyedi szerződésben nem részletezett esetekre jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadók.

4.16. Ügyfél a képzés kezdete előtt megfelelő idővel köteles leadni jelentkezését. Amennyiben Ügyfél a jelentkezés ütemezésénél ezt figyelmen kívül hagyja, úgy Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal.

4.17. Szolgáltató csoportos képzést folytat, melyek létszáma a képzés típusától függően 4-25 fő. Képzés elindítása megfelelő számú jelentkező esetén történik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az időpontokat, amelyekre nincs elegendő számú jelentkező, törölje és újabb időpontot egyeztessen Ügyféllel. Amennyiben Ügyfélnek az új időpont nem megfelelő, úgy a közöttük létrejött jogviszony megszűnik és Szolgáltató a befizetett díjat visszafizeti. Az előre megváltott ajándékutalvánnyal rendelkező résztvevők esetében minden esetben új időpont egyeztetése történik, pénzvisszatérítésre nincs lehetőség.

4.18. A jelentkezés leadását követően a szerződés (figyelemmel az ÁSZF 4.19-24. pontjában foglaltakra), módosítható, illetve lemondható. Erre postai úton, vagy elektronikus levélben van lehetőség. Szolgáltatónak minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi okokból időpont módosítást telefonon nem áll módjában elfogadni.

4.19. Amennyiben Ügyfél a képzésről lemondás hiányában távol marad vagy a képzésről bármilyen okból, annak lezárása előtt távozik, illetve azt nem fejezi be, az ellenérték visszatérítésére nem tarthat igényt.

4.20. Ügyfél a szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napig jogosult indoklás nélkül felmondani a szerződést. A 14 (tizennégy) nap attól a naptól számít, amikor Ügyfél a szolgáltatásra irányuló szerződést megkötötte. A szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése napjának számít az a nap, amikor Ügyfél a megrendelésének a visszaigazolását az általa megadott e-mail címre megkapta. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.21. Ügyfelet megilleti a felmondási jog az alábbiak szerint:

 • Ügyfél a képzést a képzés kezdetét megelőző 15. (tizenötödik) napig mondhatja le térítésmentesen.
 • A képzés kezdetét megelőző 15 (tizenöt) napon belüli lemondás esetén – vis major kivételével – a regisztrációs díj összege kiszámlázásra kerül Ügyfél felé.
 • Amennyiben Ügyfél felmondási jogát nem gyakorolta és a képzésen nem jelent meg, a közöttük fennálló jogviszonyt megszűntnek tekintik és részére a képzési díj 100%-a kötbérként kiszámlázásra kerül.

4.22. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 • a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, vagy
 • a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti (amennyiben a képzés esetében releváns), vagy
 • a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott (amennyiben a képzés esetében releváns).

4.23. Ha Ügyfél felmondási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat minta, vagy egyéb, a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével Szolgáltató részére a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Szolgáltató az elállási szándék tudomásul vételét annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül visszaigazolja.

4.24. Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát a 4.20-23. pontokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

4.25. Ha Ügyfél szabályszerűen felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb Ügyfél felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi befizetést. Amennyiben Ügyfél szabályszerűen mondja fel a szerződést akkor, amikor Szolgáltató megkezdte a szerződés teljesítését, abban az esetben Szolgáltató csak a még nem teljesített szolgáltatásra vonatkozó díjat fizeti vissza Ügyfél részére.

4.26. Vis Maior helyzetek. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely Szolgáltató hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt Szolgáltató nem tudja a képzést megtartani, úgy Szolgáltató nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

5        WORKSHOPOK, RENDEZVÉNYEK

5.1. Szolgáltató az Fktv. hatálya alá nem tartozó workshopokat, rendezvényeket is szervez (a továbbiakban együttesen: rendezvények). Szolgáltató a weboldalon keresztül lehetőséget biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokra történő közvetlen jelentkezésre.

5.2. A rendezvényre történő jelentkezés elektronikus úton a weboldalon keresztül vagy az iroda@gordonta.hu e-mailcímen keresztül leadott jelentkezéssel (megrendeléssel) lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

5.3. A https://gordonta.hu weboldalon történő jelentkezéshez nincs szükség regisztrált felhasználói fiók létrehozására.

5.4. A jelentkezést a https://gordonta.hu weboldal adott rendezvényhez tartozó aloldalán a „Jelentkezés” felületen lehet kezdeményezni a szükséges adatok megadásával. A jelentkezés során kötelezően megadandó adatok köre a következő:

 • Jelentkező vezetékneve
 • Jelentkező keresztneve
 • Jelentkező email címe
 • Jelentkező telefonszáma
 • Számlázási név
 • Számlázási cím (irányítószám, település, közterület, házszám)

Amennyiben a Jelentkező cégként vagy egyéni vállalkozóként veszi igénybe a szolgáltatást és ezt a jelentkezés során jelzi, úgy kötelezően megadandó adatok köre kiegészül a következővel:

 • Adószám (az adószám megadása csak és kizárólag cég esetén szükséges és kötelező)

5.5. A jelentkezés véglegesítése előtt az Ügyfélnek el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

5.6. Ügyfél a jelentkezéssel egyidejűleg elismeri, hogy a rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a befizetett díjakat Szolgáltató a vásárlást követően nem köteles sem visszatéríteni, sem más szolgáltatás/termék díjába beszámítani.

5.7. A „Jelentkezem” gomb használatával fejeződik be a művelet. Ügyfél a „Jelentkezem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

5.8. Amennyiben a jelentkezés véglegesítéshez szükséges adatok nem lettek teljeskörűen kitöltve, a rendszer hiba üzenetet küld, melyben tájékoztatást ad a hiányzó adatok köréről.

5.9. Szolgáltató nem vizsgálja a megrendelő felületen megadott adatok valódiságát, helyességét, azokért teljes mértékben Ügyfél tartozik felelősséggel, Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.10. Amennyiben a jelentkezés véglegesítéséhez szükséges adatok teljes körűen megadásra kerültek, a rendszer egy automatikus válasz üzenetet küld a regisztráció során megadott e-mailcímre, a kiválasztott rendezvény megnevezésével, a regisztrációs díj (előleg) vagy a teljes részvételi díj fizetéséhez szükséges díjbekérő letöltési linkjével az Ügyfél által a jelentkezéskor megadott e-mail címre. A visszaigazolás egyben előlegbekérőnek is minősül. Ha a megrendelés visszaigazolását az Ügyfél egy órán belül nem kapja meg, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-16 óra között a +36-30/983-1023-as telefonszámon, vagy a hét minden napján az iroda@gordonta.hu e-mail címen tud a jelentkezésének beérkezéséről érdeklődni. A beérkező elektronikus levelek megválaszolása munkaidőben történik.

5.11. A jelentkezést követően Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet legkésőbb a díjbekérőn jelzett időpontig, a rendezvény kezdete előtt köteles rendezni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy Ügyfél nem jogosult a rendezvényen való részvételre. Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal.

5.12. Az 5.10. pontban tárgyalt regisztrációs díjon (előlegen) felül fennmaradó részvételi díj rendezése Szolgáltató és Ügyfél egyeztetése szerinti ütemezésben valósul meg azzal, hogy a teljes részvételi díj kiegyenlítése a rendezvény befejezését megelőzően esedékes. Szolgáltató az esedékes részvételi díjról minden esetben díjbekérőt küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, mely a fizetési határidőt is tartalmazza.

5.13. A fizetés történhet átutalással, a Számlázz.hu felületén keresztül online fizetéssel (SimplePay) vagy előre történő egyeztetés esetén készpénzzel.

5.14. Szolgáltató késedelmes fizetés esetén a Ptk. előírásai alapján, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.15. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi szerződéseket kössön az Ügyfelekkel. Amennyiben az adott megrendeléshez külön szerződéskötésre is sor kerül és az egyedi szerződésben rögzítettek és jelen ÁSZF között eltérés mutatkozik, úgy az egyedi szerződésben rögzítettek az irányadók. Az egyedi szerződésben nem részletezett esetekre jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadók.

5.16. Ügyfél a rendezvény kezdete előtt megfelelő idővel köteles leadni jelentkezését. Amennyiben Ügyfél a jelentkezés ütemezésénél ezt figyelmen kívül hagyja, úgy Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal.

5.17. A rendezvények megtartása megfelelő számú jelentkező esetén történik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az időpontokat, amelyekre nincs elegendő számú jelentkező, törölje és újabb időpontot egyeztessen Ügyféllel. Amennyiben Ügyfélnek az új időpont nem megfelelő, úgy a közöttük létrejött jogviszony megszűnik és Szolgáltató a befizetett díjat visszafizeti. Az előre megváltott ajándékutalvánnyal rendelkező résztvevők esetében minden esetben új időpont egyeztetése történik, pénzvisszatérítésre nincs lehetőség.

5.18. A jelentkezés leadását követően a szerződés (figyelemmel az ÁSZF 5.19-26. pontjában foglaltakra), módosítható, illetve lemondható. Erre postai úton, vagy elektronikus levélben van lehetőség. Szolgáltatónak minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi okokból időpont módosítást telefonon nem áll módjában elfogadni.

5.19. A jelentkezést és ezáltal a részvételi jogot Ügyfél harmadik személynek semmilyen körülmények között nem értékesítheti, viszont abban az esetben átruházhatja, ha erről előzetesen, írásban értesíti és a jelen ÁSZF-ben foglaltakról azt, akire részvételi jogát átruházza, és ezzel egyidejűleg írásban jelzi Szolgáltató felé ezen szándékát, valamint akkor, ha az átruházott részvételi jog új tulajdonosa írásban jelzi azt Szolgáltató felé, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és elfogadta. Az átruházás csak akkor érvényes, ha Szolgáltató írásban jóváhagyja és visszaigazolja azt.

5.20. Amennyiben Ügyfél a rendezvényről lemondás hiányában távol marad vagy a rendezvényről bármilyen okból, annak lezárása előtt távozik az ellenérték visszatérítésére nem tarthat igényt.

5.21. Ügyfél a szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napig jogosult indoklás nélkül felmondani a szerződést. A 14 (tizennégy) nap attól a naptól számít, amikor Ügyfél a szolgáltatásra irányuló szerződést megkötötte. A szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése napjának számít az a nap, amikor Ügyfél a megrendelésének a visszaigazolását az általa megadott e-mail címre megkapta. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.22. Ügyfelet megilleti a felmondási jog az alábbiak szerint:

 • Ügyfél a képzést a rendezvény kezdetét megelőző 15. (tizenötödik) napig mondhatja le térítésmentesen.
 • A rendezvény kezdetét megelőző 15 (tizenöt) napon belüli lemondás esetén – vis major kivételével – a regisztrációs díj összege kiszámlázásra kerül Ügyfél felé.
 • Amennyiben Ügyfél felmondási jogát nem gyakorolta és a rendezvényen nem jelent meg, a közöttük fennálló jogviszonyt megszűntnek tekintik és részére a részvételi díj 100%-a kötbérként kiszámlázásra kerül.

5.23. Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Ügyfél a fizetési hátralékát a Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti.

5.24. Ha Ügyfél felmondási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat minta, vagy egyéb, a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével Szolgáltató részére a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Szolgáltató az elállási szándék tudomásul vételét annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül visszaigazolja.

5.25. Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát a 5.21-25. pontokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

5.26. Ha Ügyfél szabályszerűen felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb Ügyfél felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi befizetést. Amennyiben Ügyfél szabályszerűen mondja fel a szerződést akkor, amikor Szolgáltató megkezdte a szerződés teljesítését, abban az esetben Szolgáltató csak a még nem teljesített szolgáltatásra vonatkozó díjat fizeti vissza Ügyfél részére.

5.27. Vis Maior helyzetek. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely Szolgáltató hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt Szolgáltató nem tudja a képzést megtartani, úgy Szolgáltató nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

6        MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

6.1. Szolgáltató a szakmai tevékenységével összefüggő termékeket is értékesít.

6.2. A termékek a weboldalon keresztül, az iroda@gordonta.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben és személyesen rendelhetők meg.

6.3. A https://gordonta.hu weboldalon történő megrendeléshez nincs szükség regisztrált felhasználói fiók létrehozására.

6.4. A megrendelést a https://gordonta.hu weboldal adott termékhez tartozó aloldalán a „Megrendelés” felületen lehet kezdeményezni a szükséges adatok megadásával. A megrendelés során kötelezően megadandó adatok köre a következő:

 • Megrendelő vezetékneve
 • Megrendelő keresztneve
 • Megrendelő email címe
 • Megrendelő telefonszáma
 • Számlázási név
 • Számlázási cím (irányítószám, település, közterület, házszám)

Amennyiben Megrendelő cég vagy egyéni vállalkozó és ezt a megrendelés során jelzi, úgy kötelezően megadandó adatok köre kiegészül a következővel:

 • Adószám (az adószám megadása csak és kizárólag cég esetén szükséges és kötelező)

6.5. A megrendelés véglegesítése előtt Ügyfélnek el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

6.6. A „Megrendelem” gomb használatával fejeződik be a művelet. Ügyfél a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

6.7. Amennyiben a megrendelés véglegesítéshez szükséges adatok nem lettek teljes körűen kitöltve, a rendszer hibaüzenetet küld, melyben tájékoztatást ad a hiányzó adatok köréről.

6.8. Szolgáltató nem vizsgálja a megrendelő felületen megadott adatok valódiságát, helyességét, azokért teljes mértékben Ügyfél tartozik felelősséggel, Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.9. Amennyiben a megrendelés véglegesítéséhez szükséges adatok teljes körűen megadásra kerültek, a rendszer egy automatikus válasz üzenetet küld a megrendelés során megadott e-mailcímre, a kiválasztott termék megnevezésével, az ellenérték fizetéséhez szükséges díjbekérő letöltési linkjével az Ügyfél által a jelentkezéskor megadott e-mail címre. A visszaigazolás egyben előlegbekérőnek is minősül. Ha a megrendelés visszaigazolását az Ügyfél egy órán belül nem kapja meg, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-16 óra között a +36-30/983-1023-as telefonszámon, vagy a hét minden napján az iroda@gordonta.hu e-mail címen tud a megrendelésének beérkezéséről érdeklődni. A beérkező elektronikus levelek megválaszolása munkaidőben történik.

6.10. A megrendelést követően Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet legkésőbb a díjbekérőn jelzett időpontig köteles rendezni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy Ügyfél nem jogosult a megrendelt termék átvételére. Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal.

6.11. A fizetés történhet átutalással, a Számlázz.hu felületén keresztül online fizetéssel (SimplePay) vagy előre történő egyeztetés esetén készpénzzel.

6.12. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. Ezen időszakon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.13. Az általános teljesítési határidő a fizetéstől számított 7 (hét) munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató az Ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.14. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Ügyfél által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

6.15. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Ügyfél egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.17. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.18. Ha Ügyfél elállási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat minta, vagy egyéb, a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével Szolgáltató részére a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Szolgáltató az elállási szándék tudomásul vételét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül visszaigazolja.

6.19. Ügyfélnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Ügyfelet terheli.

6.20. A termék visszaküldésének költségét Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

6.21. Az elállási jog gyakorlása esetén Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.22. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát[1]:

6.22.1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

6.22.2. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

6.22.3. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

6.22.4. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

6.22.5. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.23. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.24. Ügyfél köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén előzetes egyeztetést követően leadni.

6.25. Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.26. A befizetett ellenérték visszatérítését Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.27. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7        JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

7.1. Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató Ügyfél kérésére részletes tájékoztatást ad.

7.2. A vásárlástól számított 6 (hat) hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél (fogyasztó) részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő 6 (hat) hónap elteltével azonban a bizonyítási teher az Ügyfél oldalára kerül, vagyis vita esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok az Ügyfél számára felismerhetőek voltak.

7.3. Szavatossági jog érvényesítésére Ügyfél a teljesítés időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha Ügyfél az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

7.4. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, illetve szavatosság körébe tartozó hibákat Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy új termékeket szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák Ügyfél tudomására jutnak, Ügyfél haladéktalanul köteles Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

7.5. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

7.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

7.7. Milyen esetben élhet Ügyfél a kellékszavatossági jogával? Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

7.8. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján? Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét? Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.12. Milyen esetben élhet Ügyfél a termékszavatossági jogával? Termék, azaz ingó dolog hibája esetén Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.13. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.15. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.

7.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.18. Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.19. Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

7.20. Ügyfél a szerződés megkötésének bizonyítása.

7.21. Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani.

7.22. Ha Szolgáltató az Ügyfél szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7.23. Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.24. Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

 

8        PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.3. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.5. Ügyfél panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

8.5.1. Panasszal fordulhat a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályához, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: +36-1/450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

8.5.2. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36-1/488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

8.5.3. Fogyasztói jogvita esetén Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken elérhetők: https://bekeltetes.hu

 

9        ADATVÉDELEM

9.1. Az Adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató a következő címen érhető el: https://gordonta.hu/adatkezelesi-es-adatszolgaltatasi-tajekoztato/

 

10     VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

10.4. Ügyfél szavatolja Szolgáltatónak átadott bárminemű információ (például e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat az Ügyféltől beszerezze, illetve Ügyfél kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

10.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a képzés/rendezvény helyszínén elveszett, vagy eltűnt tárgyakért, továbbá az olyan jellegű károkért és balesetekért, melyek nem a saját hibájából adódnak.

10.6. Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával és a képzésen/rendezvényen való részvételével elfogadja és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a képzés/rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készítsen, melyet Szolgáltató korlátozás nélkül felhasználhat, és közölhet bármely csatornán, betartva az összes hatályos jogszabályt. Ügyfél elfogadja, hogy az előbbiekben tárgyaltakért semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, azaz a felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést, vagy egyéb jellegű igényt nem támaszthat Szolgáltatóval szemben.

10.7. Ügyfél által a képzésekről/rendezvényekről képi- és hangfelvétel készítése tilos.

10.8. A képzés/rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát Ügyfél kizárólag saját felhasználására veheti igénybe, amennyiben Szolgáltató ezt biztosítja Ügyfél számára. Az előbb említett felvételek egyéb jellegű felhasználása kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

10.9. A képzésen/rendezvényen való regisztráció és részvétel csak az arra jelentkező személy számára érvényes, más személyre kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével ruházható át. Szolgáltató jogosult elutasítani bármely jelentkezést, amennyiben az üzleti-, vagy versenyérdeket sért.

10.10. A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok minden esetben kiegészülnek a képzés/rendezvény helyszínéül szolgáló épület házirendjével.

10.11. Amennyiben Ügyfélnek a weboldalon található bármely szolgáltatás, termék jellemzőjével, a szerződéskötéssel vagy egyéb kérdéssel kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, az 1. pontban jelzett telefonszámon, elérhetőségeken van lehetősége megkeresnie Szolgáltatót.

 

 

Lezárva: 2022. február 22.

 

 

Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

Kizárólag a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza elektronikus úton az iroda@gordonta.hu címre vagy postai úton a 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. címre.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

Címzett:

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Az Ügyfél neve:

Az Ügyfél címe:

Az Ügyfél aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

[1] a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!