Trénerképző

Akadémia

Trénerképzés Thomas Gordon kommunikációs készségei és a Tranzakcióanalízis elmélete által is inspirált, saját fejlesztésű módszertannal.
130+68 órában.

A képzés 2018. szeptember 7-től indul.

Az alapképzés 2 modulja felnőttképzési engedéllyel rendelkező programok.

Kinek ajánljuk?

Trénerképzés programunkat olyan résztvevőknek ajánljuk, akik

• hatékony, világszerte elismert alapokra épülő készségcsomaggal kívánnak dolgozni belső vagy külső trénerként;

• szeretnék saját és mások viselkedését jobban megérteni és megfelelő kommunikációs eszközökkel pozitív változást elérni;

• felnőttoktatási szakemberként, tréner-asszisztensként, személyzeti vezetőként dolgoznak, és szeretnének mélyebben megismerkedni a tréninggel, mint képzési formával;

• trénerként szeretnének másoknak segíteni a tranzakció-elemzés és a professzionális kommunikáció gyakorlati használatával;

• valódi és eredeti készségcsomagra vágynak, mellyel számos céges és egyéni konfliktushelyzetet lehet hatékonyan, a felek számára kölcsönösen elfogadhatóan megoldani;

• szeretnék elsajátítani a konfliktuskezelés, értő-figyelem és önérvényesítés technikáit mások segítése céljából.

• fontosnak tartják saját személyiségük, önismeretük fejlesztését;

A trénerképzésünk célja, hogy olyan trénereket képezzünk, akik hiteles tréneri hozzáállással, képesek bármilyen készségfejlesztő, vagy attitűd-formáló tréninget megtartani.

Többek között a következő témakörökben.

• érzelmi intelligencia

• kommunikációs készségek

• csapatépítés

• hatékony problémamegoldás

• konfliktuskezelés

• stresszkezelés

A trénerképzés felépítése

I. Trénerképzés alapozó szint: Trénerképző Akadémia 130 óra

a. „Személyes hatékonyság fejlesztése”: saját élményű önismereti tréning 30 órában. A program engedély száma: E-001133/2015/D004

b. „Tréneri kompetenciák” 100 órában. A program engedély száma: E-001133/2015/D003

Az első 30 órás modul kizárólag saját élményű önismereti tréning, a rákövetkező 100 órában a saját megtapasztalások után az adott tréning-elem tanítás-módszertani vonatkozásait beszéljük meg, és próba-tanításokra is sor kerül.

II. Trénerképzés – Haladó képzések: szabadon választható 68 óra

1. Mediációs készségek a támogatói munkában (20 óra)

2. Játszma szeminárium – önismereti tréning (24 óra)

3. Action Learning – Akciótanulás (24 óra)

A modulok elvégzéséről tanúsítványt adunk.

Az alapozó képzés minden érdeklődő számára nyitott.

A haladó képzésre csak az alapozó képzést már végzett vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégákat várunk.

A trénerképzés koncepciója

Koncepciónk abban különbözik más, hasonló jellegű képzéstől, hogy a hangsúly nálunk a tanultak gyakorlati használhatóságán és egy jó önismeretre épülő, hiteles tréneri hozzáállás kialakításán van. A gyakorlatban hasznosítható tudás elősegítése érdekében a résztvevőknek számos alkalmuk van kipróbálni az elméletben tanultakat. Ezt a célt szolgálja a résztvevőket középpontba állító módszerünk, valamint a leendő trénerek teljesítményét, fejlődését értékelő visszajelzésünk. A tréning teljes idejének kétharmadát gyakorlás teszi ki.

Munkánk során az alábbi modellek elveiből, módszereiből is merítünk:

Gordon-féle kapcsolati modell, mely a kommunikáció-elméleti ismeretanyag alapját képezi, kiegészítve egyéb fejlesztői—segítői eszközökkel. Hatékony, jól alkalmazható eszköztár, mely a problémahelyzetek felismeréséhez és a konfliktushelyzetek vesztes nélküli megoldásához ad segítséget;

A tranzakció-elemzés (TA), melynek szemléletmódjával és könnyen kezelhető eszköztárával a csoportdinamikai folyamatok mélyebben megérthetők. Használata megnöveli a csoporttagok önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és a tréner vezetői eredményességét. Segít felismerni saját személyiségünk jellegzetes reakcióit. Elősegíti, hogy az egyéniségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakítsuk ki;

A „lényeglátó figyelem” névre hallgató, F. Várkonyi Zsuzsa által kialakított coaching-készség, mely a problémamegoldó esetkísérés hatékony eszközeit nyújtja. Támpontokat ad a tréner eszközválasztásához, illetve a visszatükrözést, a megerősítést vagy éppen a kérdezést igénylő segítői helyzeteket.

A trénerképzés eredménye

A trénerképzés eredményeképpen a résztvevő:

• képessé válik sokféle megrendelői igénynek megfelelő tréningek összeállítására;

• biztonságosan bonyolítja le a tervezett tréningeket és kezeli a csoportokat;

• megismeri, és munkájában tekintetbe veszi a felnőttkori tanulás sajátosságait;

• a hatékony csoportos tanulást elősegítő, széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik;

• kialakítja a tréneri szerephez kapcsolódó személyes filozófiáját és látásmódját.

Mivel foglalkozik egy tréner?

A tréner célja, hogy eredményesebbé váljon az egyén és általa a szervezet, és ehhez a résztvevők egyéni készségfejlesztését tűzi ki célul.

Jó önismeretre épülő, hiteles tréneri hozzáállással, ismereteket, módszereket és eszközöket ad át és reflektál arra, ahogy a csoport reagál azokra.

Saját élményű gyakorlatok által a meglévő kompetenciákat erősíti, új kompetenciákat hoz felszínre a hatékonyság növelése érdekében.

A trénerképzés program tartalma

A képzési csoport: a csoport mint fogalom, csoportfolyamatok, csoportdinamika

A tranzakcióelemzés alapjai: A Berne-féle tranzakció-elemzés segítségével a résztvevők tudatosítják saját kapcsolati működésmódjukat és annak a másik félre gyakorolt hatását. Tudatosítják és megértik a csoportban megjelenő tranzakciók, manőverek és a rejtett kommunikáció jellegzetességeit

A hatékony személyközi kommunikáció: együttműködést serkentő újítások a hétköznapi kommunikációban: igényközlés, meghallgatás, konfliktuskezelés. Az ellenállás kezelése a csoportban, a tréner saját határainak jelzése. Segítő/támogató kommunikáció, a coaching típusú figyelem, kooperációs gyakorlatok.

Ellenállók kezelése a csoportban, A csoport folyamatban felmerülő esetleges játszma kezdemények felismerése és kezelése. Szerepek a csoportban.

A tréning vezetése: önismereti gyakorlatok a tréner felkészültsége, tapasztaltsága és hitelessége témákhoz; visszajelzés küldése és fogadása, a hatékony visszajelzés.

A sikeres csoportirányítás külső előfeltételei: mire szerződtél és kivel; miben dönthetsz szabadon. A figyelemfenntartás és hatáskeltés eszközei. Időkezelés.

Tréningvezetési gyakorlatok – szupervízió: a csoport tagjai egymás eseteiből és megoldásaiból is sokat tanulhatnak, építkezhetnek. A szupervízió a szakmai kompetenciafejlesztés és a professzionális kísérés korszerű eszközrendszere. Középpontjában a szakmai feladat, a szakmai funkció és szerep, valamint a hivatását gyakorló szakember mentális karbantartása áll. A képzés szerves részeként a trénerré válás folyamatában a résztvevők reflexiók és önreflexiók mentén a problémás tréninghelyzeteket dolgozzák fel szupervizor vezetésével.

A tréningek előkészítése, a tananyag összeállítása. Segéd- és háttéreszközök használata.

Vizsgatréning: a vizsgára való felkészülés során a résztvevők összegzik, rendszerezik, újragondolják a képzésen tanultakat. A vizsga alkalmat ad arra, hogy megmutassák, miben fejlődtek, hogyan érzik magukat a tréneri szerepben, s miben érdemes továbbfejlődniük.

Trénerképzés szakmai vezető

Dr. F. Várkonyi Zsuzsa

Vezető tanácsadó, Coach, Pszichológus, klinikai szakpszichológus

A Gordon-féle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek magyarországi meghonosítója. A tranzakció-elemző (játszma-) tréningprogram megalkotója, számos tréning-újítás szerzője. Több mint húsz éve vezet Magyarországon és külföldön önismereti és kommunikációs tréningeket. Számos kommunikációs és önismereti könyv szerzője.

A trénerképzésben részt vevő trénerek

Vízi Beáta
A Gordon & T.A. Kft. ügyvezetője; Kiképző coach (PCC) és tréner, Oktatási szakértő, Mentálhigiénés szakember, A Gordon Training International kiképzett trénere. A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület tagja

Szakterülete: ellenállás-kezelés, tranzakcióelemzés, emberi játszmák, mediáció. Húsz éve foglalkozik személyiségfejlesztő tréningek vezetésével és kommunikációs készségfejlesztő programok kidolgozásával. Tanácsadói és tréneri munkája mellett feladatai közé tartozik a különféle szervezeteknek szóló tréningprogramok felügyelete és a programfejlesztési munka irányítása.

Dr. Szabóné Dr. Molnár Anna PhD
Vezető tréner, Tanácsadó, Andragógus; A Gordon Training International kiképzett trénere, huszonkét éves tréningvezetői tapasztalattal.

Egyetemi oktató, a felnőttoktatás elméletének és módszertanának (andragógia) kutatója. Kutatási területe, melyből disszertációját is készítette: a felnőtteket oktató tanárok kommunikatív és interaktív készségei. E témában jelentek meg tanulmányai is. A Gordon & T.A. akkreditált továbbképzési programjainak fejlesztő munkatársa.

Kőszegi Ágnes
Vezető tréner, Tanácsadó, Mentálhigiénés szakember; A Gordon Training International kiképzett trénere.

Huszonkét éves tapasztalattal tanít. Egyéni tanácsadásai során, valamint a tanfolyamok vezetésénél a Rogers-i személyközpontú pszichológiát alkalmazza.

 

Gyeraj Péter ACC

Coach, tréner, közgazdász

• A Gordon & T.A. Kft. által kiképzett coach és tréner
• Okleveles közgazda, management consulting szakirány
• Vezetésszervezési szakember
• Ifjúsági tréner

A trénerképzés képzési napjai

Alapképzés:

„Személyes hatékonyság fejlesztése” – sajátélményű tréning 30 tanórában.
2018. szeptember 7, 8, 14, 15, 23. (péntek-szombat, és vasárnap 10:00-17:00)

„Tréneri kompetenciák” 100 tanórában
2018. szeptember 28, 29.
október 12, 13, 26, 27
november 9, 10, 23, 24
december 7, 8

2019. január 4, 5, 11, 12
Péntek, szombat 10.00 -17.00-ig.

Haladó képzések:

Mediációs készségek a segítői kapcsolatokban

2019. március

Játszma szeminárium
2019. május 31.- június 1. és június 7-8. (péntek-szombat 10:00-17:00-ig)

Action Learning

2019. június 28-29, július 5-6. (Péntek, szombat 10.00-17.00-ig)

A trénerképzés költségei

Személyes hatékonyság fejlesztése (30 óra): 150.000 Ft  (adómentes)

Tréneri kompetenciák modul (100 óra): 580 000 Ft (adómentes)

Haladó képzések (68 óra): 400 000 Ft+Áfa

Mediációs készségek (20 óra): 80 000 Ft + Áfa

Játszma szeminárium (24 óra): 140 000 Ft + Áfa

Action Learning (24 óra): 180 000 Ft + Áfa

A három haladó képzésre való egyidejű jelentkezés esetén 10% kedvezményt biztosítunk!

Ha egy cégtől több résztvevő jelentkezik, az alapdíjból résztvevőnként 10% kedvezményt biztosítunk. Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A trénerképzés részvételi díja magában foglalja

  • a valamennyi résztvevővel lefolytatott előzetes interjút,
  • a képzéshez tartozó jegyzeteket, tanítási segédanyagokat,
  • a képzés alatti konzultációkat,
  • terembérletet és a technikai eszközök költségét,
  • a kávé/teafogyasztást,
  • a záróvizsga és tanúsítvány díját.
    Minden, a fentieken kívül kért szolgáltatás költsége a résztvevőket terheli.

A kedvezmények nem összevonhatók.

A jelentkezés módja

Töltse ki és küldje el nekünk a jelentkezési űrlapot (jobbra)! E-mailben visszajelzünk és küldünk egy részletes jelentkezési lapot, amin keresztül regisztrációja véglegesedik.

Kérdése van? Hívjon minket bizalommal a 06 30 933 7344 telefonszámon!

A trénerképzés csoport létszáma: maximum 15 fő

Trénerképzés jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

A jelentkezéseket a regisztráció sorrendjében fogadjuk el. A felvétel módja: motivációs beszélgetés, kommunikációs készségek felmérése. A motivációs beszélgetést követően történik a 150.000 Ft (adómentes) regisztrációs díj befizetése, mely összeg egyben a „Személyes hatékonyság” című, 30 órás képzés díja. Képzési filozófiájának érvényesítése érdekében a Gordon & T.A. Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a felvételi beszélgetéskor szerzett benyomásai alapján válogasson a jelentkezők közül.

Pénzügyi feltételek: Jelentkezés esetén a Résztvevő vagy annak munkáltatója és a Gordon & T.A. Kft. között szerződéskötésre kerül sor. A díjazást nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak csak egy részén vagy részein kíván vagy tud részt venni.

A jelentkezési lap megküldésével a Résztvevő(k) és a Számlafizető elfogadják a Gordon & T.A Kft. programajánlatát. A jelentkezés egyben a képzési díj megfizetésének kötelezettségét is jelenti. A fennmaradó képzési díjat legkésőbb augusztus 30–ig kérjük átutalni a Gordon & T.A. Kft. bankszámlájára! Számlaszám: ERSTE Bank 116 00 006 – 00 00 00 00-27 42 84 09 Amennyiben a Résztvevő a tréning kezdete előtti 20 napon belüli időszakban lemondja részvételét, a részvételi díj 50%-át köteles kötbér címén megfizetni.

A trénerképzés tanúsítvány kiadásának feltételei:

– a trénerképzés program összes óraszámának minimum 80%-án való jelenlét,
elvárhatóan aktív részvétel,
– sikeres vizsgatréning, ahol a kompetencia mindhárom elemének – ismeretek, attitűd és a tréneri készségek – teljesítményképes szinten kell állnia.
– Hasonlóan bármely más oktatási intézmény rendjéhez, a tandíj a részvétel költségeit fedezi. A résztvevők előrehaladásáról a képzés során három különböző időpontban küldünk visszajelzést – utolsó alkalommal a képzés végére ütemezett vizsgatanítás értékelése során.

Annak a trénerjelöltnek, aki a vizsgakövetelményeknek nem felel meg, a részvételről adunk tanúsítványt. Ismeret- és készséghiányosságok esetén számukra a Gordon & T.A. Kft. kedvezményes feltételek mellett további képzési lehetőségeket ajánl fel, attitűdbeli problémák esetén pedig további önismereti munkát javasol a résztvevőnek.

Kérdezne tőlünk? Ötlete, javaslata van? Írjon nekünk!

Egyéb képzéseink
Kapcsolat

Hagyjon üzenetet, és mielőbb felkeressük!

Not readable? Change text. captcha txt